Načítavám

Type to search

Likvidácia a zošrotovanie auta

Veronika 30. apríla 2020

Máte doma staré, na cestnú premávku nepoužiteľné vozidlo a neviete, čo s ním máte robiť? Hľadáte možnosti ako sa takéhoto automobilu čo najvýhodnejšie zbaviť?  Ako ekologicky zlikvidovať vozidlo a koľko zaplatíte za celý proces zošrotovania vozidla? To všetko sa dozviete v nasledujúcom článku.

Zošrotovanie auta
Niektoré spracovateľské spoločnosti ponúkajú odkúpenie vášho starého vozidla.

S každým dlhodobejšie používaným autom prichádza čas, kedy už nie je praktické alebo bezpečné predlžovať ďalej jeho životnosť. Navyše, vozidlo sa po dlhšom čase stáva nespôsobilým na používanie na cestnej premávke. EÚ zaviedla prísne environmentálne opatrenia týkajúce sa spôsobu nakladania so starými automobilmi prostredníctvom smernice o vozidlách a ich životnostiAko teda na zošrotovanie auta?

Likvidácia starého auta

Takmer všetky komponenty alebo súčiastky automobilu sa v súčasnosti dajú recyklovať a využiť iným spôsobom, pričom miera recyklácie pri bežnom vozidle je väčšia ako 90%. K najviac recyklovaným častiam automobilu patria pneumatiky, predné sklo, batérie, oceľ a železo, kolesá, radiátory, prevodovky, gumové hadice, koberce, autosedačky, pásy a olejové filtre. Všetko, čo nie je možné ekologicky zlikvidovať a upraviť na ďalšie použitie, sa ukladá na skládku s nebezpečným odpadom. V prípade, že sa vaše vozidlo blíži ku koncu svojej cesty, je dôležité vedieť, ako s ním správne naložiť.

Ak vlastníte staré vozidlo a vyradíte ho z evidencie na dopravnom inšpektoráte, tak sa v tom okamihu z neho stáva vrak a nebezpečný odpad. Takéto auto je zakázané svojpomocne rozoberať či likvidovať. Tento zákaz je odôvodnený obsahom množstva nebezpečných látok vo vozidle ako napríklad oleje, kyseliny, chemické zlúčeniny, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, rozbušky airbagov, pyrotechnické rozbušky a podobne.  Manipulácia a likvidácia starého vozidla prináleží len autorizovaným spracovateľom starých vozidiel. Držiteľ vozidla je povinný, zlikvidovať vozidlo ekologicky!

Pozrite si video o priebehu ekologickej likvidácie vozidla:

Ako prvé je dôležité vybrať konkrétneho spracovateľa vozidiel vo vašom okolí. Spracovateľské spoločnosti vám ponúkajú nielen ekologickú likvidáciu starého vozidla, ale disponujú aj službami ako je vyradenie vozidla z evidencie alebo odťahová služba (v prípade nepojazdnosti vozidla). Pred odovzdaním vozidla sa však uistite, či automobil spĺňa všetky požiadavky na prijatie a spracovanie. Z toho vyplýva, že VIN kód musí byť totožný s číslom v technickom preukaze, vozidlo musí byť kompletné so všetkými súčasťami, prevodovkou, motorom a batériou. Pracovník na to určený od vás pri preberaní vozidla prevezme aj dokumentáciu, ktorá obsahuje technický preukaz a osvedčenie evidencii. Po prevzatí vozidla spracovateľom je pre vlastníka vozidla vystavené potvrdenie o „Prevzatí starého vozidla“. Orgán Policajného zboru následne vyradí staré vozidlo z evidencie po obdržaní dokumentu.

V prípade, že nedošlo ku vyradeniu vozidla z evidencie automaticky, musíte zájsť na dopravný inšpektorát, kde zodpovedný pracovník vyradí vozidlo z evidencie ručne, na základe vystaveného potvrdenia o prevzatí starého vozidla autorizovaným spracovateľom. O vyradení vozidla z evidencie vydá okresný dopravný inšpektorát majiteľovi vozidla písomné potvrdenie. Toto písomné potvrdenie je potrebné preukázať aj v poisťovnipožiadať o ukončenie povinného zmluvného alebo havarijného poistenia. V prípade právnickej osoby je potrebné preukázať toto potvrdenie aj daňovému úradu a odhlásiť vozidlo z cestnej dane, v tomto prípade môžete požiadať aj o vrátenie nespotrebovanej časti peňazí.

Pri historickom vozidle ide o vyradenie za účelom kategorizácie vozidla. Okrem hlavných dokumentov je držiteľ vozidla povinný doložiť aj potvrdenie o historickej hodnote vozidla, od národného orgánu Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA.

Likvidácia starého vozidla
Pri likvidácii vozidla nezabudnite na jeho detailné overenie.

Odovzdanie a zošrotovanie auta si vyžaduje nasledovné doklady

Pre fyzickú osobu

  • Platný doklad totožnosti.
  • Technický preukaz veľký aj malý (v prípade, ak nemá držané motorové vozidlo malý alebo veľký technický preukaz, je potrebné priniesť aj potvrdenie o strate od polície).
  • Osvedčenie o evidencii.
  • Splnomocnenie, ak je vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
  • 2 x EČV (evidenčné číslo vozidla).
  • Kompletné vozidlo.

Pre právnickú osobu

  • Výpis z Obchodného registra.
  • Štatutár oprávnený konať s dokladom totožnosti alebo splnomocnená osoba s overeným splnomocnením a s dokladom totožnosti.
Zošrotovanie auta.
Pri likvidácii starého vozidla netreba zabúdať na jeho kompletnosť.

Aké poplatky sa viažu pri zošrotovaní vozidla?

Na vyradenie vozidiel kategórie M1, N1 a L2 sa od 1.2.2017 nevyberá správny poplatok.

Avšak pri vyradení neexistujúceho vozidla sa od 1.1.2016 riadi ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorého vyplýva, že na zošrotovanie auta, ktoré fyzicky neexistuje, je žiadateľ povinný uhradiť do environmentálneho fondu príspevok vo výške 500 € za každé požadované vozidlo.

Ak si nie ste istý, ako môžete jednoducho a spoľahlivo overiť vozidlo len podľa VIN alebo ŠPZ, vyskúšajte si to nižšie!

predaj vozidla, predaj auta, predaj ojazdeného auta, testovacie jazda, jazda v aute, príprava vozidla na predaj
najviac poruchové autá, porucha vozidla, opravy, majiteľ poškodeného vozidla
autonehoda, dôkaz neviny, dopravná nehoda, vinník, kamera, kamera v aute, videozáznam, hlavný dôkaz

Partneri