Načítavám

Type to search

Dokumenty a žiadosti pri prepise vozidla

admin 21. augusta 2019

Hľadáte vhodné dokumenty pri prepise Vášho automobilu v roku 2020? Potrebujete tlačivo splnomocnenie na prepis vozidla? Neviete, ako vyzerá darovacia a kúpno-predajná zmluva pre Vaše auto? Bližšie informácie sa dozviete ďalej v článku.

Dokumenty a žiadosti
Pred podpisovaním dokumentov nezabudnite na dôkladné overenie informácií!

Každé vozidlo musí byť zaregistrované v evidencii vozidiel. Prihlásenie, odhlásenie, zmena v evidencii a všetky ostatné úkony súvisiace s evidenciou vozidla, vykoná príslušný Orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát).

Na dopravnom inšpektoráte sa pri prihlásení vozidla vytvára pre dané vozidlo tzv. spis vozidla, do ktorého sa vkladajú všetky potrebné dokumenty, tlačivá, príp. ďalšie žiadosti o vykonanie požadovaných zmien na vozidle. Tento formát je zjednotený a vyžaduje sa na všetkých dopravných inšpektorátoch aj z dôvodu, že je to katalogizované tlačivo.

Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

Splnomocnenie

Splnomocnenie je úradne schválený dokument s vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že osoba splnomocnená môže vykonať zmeny v jeho mene v rámci uvedenej záležitosti. Splnomocnenie obsahuje údaje o oboch osobách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah.

Najčastejšie sa spisuje v prípade absencie, napr. pri prepise vozidla a podobne. Vo väčšine situáciách ide o jednorazovú záležitosť. V prípade komplikovanejších záležitostí je potrebné mať splnomocnenie aj úradne overené napr. notárom, čo rešpektujú aj úrady a iné inštitúcie.

Pri splnomocnení udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelil splnomocnenie. Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je sám zodpovedný za toto konanie.

Pri prepise vozidla môžete vyplniť splnomocnenie môžete v elektronickej podobe alebo rukou po vytlačení.

Kúpno-predajná zmluva

Pri plánovaní predaja alebo kúpy auta je pre Vás kúpno-predajná zmluva veľmi dôležitým dokumentom. Kúpno-predajná zmluva je zmluva, ktorá určuje, že predávajúci je výlučným vlastníkom motorového vozidla. Jej úlohou je chrániť ako predávajúceho, tak i kupujúceho pri uskutočnení zmeny vlastníka automobilu. V zmluve sú na začiatku uvedené obidve zúčastnené strany, predávajúci a kupujúci. Ich mená a priezviská spolu s rodným číslom, adresou, číslom účtu a číslom občianskeho preukazu. Taktiež sa v nej uvádzajú všetky informácie o vozidle: druh vozidla, továrenská značka, VIN číslo, typ, farba, rok výroby vozidla a číslo technického preukazu. Pri používanom vozidle sa uvádza aj stav vozidla. Zaznamenáva sa, či je vozidlo používané, riadne udržiavané, koľko má najazdených kilometrov a či má nejaké poruchy alebo poškodenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu kúpno-predajnou zmluvou motorové vozidlo za dohodnutú kúpnu cenu. Nový držiteľ teda preberá vozidlo do svojho výlučného vlastníctva. V súlade s kúpno-predajnou zmluvou je kupujúci povinný vykonať aj prepis vozidla v evidencii motorových vozidiel na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Kupujúci prehlasuje, že sa so stavom vozidla riadne oboznámil jeho obhliadkou a skúšobnou jazdou. Kúpno-predajná zmluva stanovuje, že predávajúci odovzdá kupujúcemu vozidlo v deň podpisu tejto zmluvyVlastnícke právo však prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia plnej kúpnej ceny.

Je dôležité vedieť či bude suma vyplatená hotovostne alebo na účet. Kupujúci musí poslať sumu vozidla na účet v deň podpísania kúpno-predajnej zmluvy. Ak sa tak nestane, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Kúpno-predajná zmluva je uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka, § 262, prípadne § 409. Nezabúdajte na prihlásenie nového auta!

Kúpna zmluva

Pri prepise vozidla je dôležité priniesť všetky dôležité žiadosti a dokumenty
Pri prepise vozidla je potrebné priniesť všetky dôležité dokumenty so sebou!

Darovacia zmluva

Základným pravidlom pri darovaní je spísanie darovacej zmluvy. Tá síce nie je podmienkou, ale určite sa oplatí, pretože pri správnom formáte obsahuje všetky potrebné náležitosti a pripomienky, ktoré môžu v budúcnosti uľahčiť prípadné spory vo vlastníctve.

Auto sa považuje za hnuteľný majetok a preto písomná forma právneho úkonu darovania nie je povinná. Povinnosť uzatvoriť písomnú darovaciu zmluvu vzniká podľa Občianskeho zákonníka zmluvným stranám v prípade, že nepríde k odovzdaniu a darovaniu veci pri darovaní. Vo všeobecnosti sa však odporúča takúto zmluvu uzavrieť písomne. Hlavne za účelom zabezpečenia väčšej právnej istoty pri darovaní. Náležitosti darovacej zmluvy sú upravené v Občianskom zákonníku v § 628 až § 630.

Darovacia zmluva na vozidlo sa uzatvára za účelom bezplatného prevodu vlastníckeho práva k automobilu. Na základe tejto zmluvy darca bezplatne prenecháva, alebo sa zaväzuje prenechať obdarovanému predmet darovania. Obdarovaný podpisom darovacej zmluvy tento predmet prijíma.

Riadne spísaná darovacia zmluva musí obsahovať:

  1. Bezodplatnosť – darca prenecháva obdarovanému vlastníctvo automobilu bez nároku na odmenu alebo protislužbu.
  2. Dobrovoľnosť – obe zmluvné strany vstupujú do darovacieho vzťahu z vlastnej vôle, bez donútenia
  3. Vymedzenie predmetu darovania – v darovacej zmluve musí byť predmet darovania vymedzený konkrétne a jednoznačne tak, aby ho nebolo možné zameniť. Ďalej musí byť uvedená továrenská značka a typ vozidla, farba, VIN číslo , číslo motora, druh paliva, rok výroby, číslo technického preukazu a evidenčné číslo vozidla.
  4. Označenie zmluvných strán – v zmluve musí byť jasne uvedené, kto je darca vozidla a kto je obdarovaný. Viete ako odhlásiť vozidlo?

V zmluve o darovaní môžu byť uvedené aj ďalšie náležitosti:

  • Podmienky vrátenia daru– stanovanie podmienok, v prípade ktorých obdarovaný môže alebo je povinný vrátiť dar naspäť
  • Náležitosti alebo okolnosti odovzdania daru- pri čase a mieste odovzdania. Táto podmienka sa uvádza v špecifických prípadoch. Pri darovacej zmluve na auto ide o hnuteľný majetok a vo väčšine prípadov sa obdarovaný stáva vlastníkom daru jeho priamym odovzdaním.

Darovacia zmluva, podľa ktorej má k darovaniu vozidla dôjsť až po smrti darcu, porušuje ustanovenia Občianskeho zákonníka o dedení, a tým pádom je neplatná.

Darovacia zmluva na auto

A viete ako na overenie nového jazdeného vozidla? Postačí Vám len ŠPZ alebo VIN číslo vozidla!

predaj vozidla, predaj auta, predaj ojazdeného auta, testovacie jazda, jazda v aute, príprava vozidla na predaj
ako prihlásiť prívesný vozík, prívesný vozík do 750 kg, auto s vozíkom, vozík na ceste, jazda s vozíkom
autonehoda, dôkaz neviny, dopravná nehoda, vinník, kamera, kamera v aute, videozáznam, hlavný dôkaz
hybrid, plugin hybrid, dobíjanie hybridu, elektrické vozidlá, hybridné vozidlo vs elektrické auto, rodinné auto, nabíjacia stanica
Predchadzajúci článok

Partneri