Načítavám

Type to search

Odhlásenie auta

admin 8. augusta 2019

Predávate svoje staré vozidlo a neviete ho odhlásiť? Viete, aké doklady musíte predložiť pri úkone na odhlásenie auta a v akom prípade je nutné splnomocnenie? Proces odhlásenia vozidla prešiel v roku 2019 niekoľkými zmenami, o ktorých sa tiež dozviete v nasledujúcom článku.

Odhlásenie auta.
Odhlásenie auta si vyžaduje niekoľko neodkladných úkonov.

Najčastejším dôvodom odhlásenia automobilu z evidencie je jeho predaj, pri ktorom môže ísť o zmenu držiteľa vozidla v okrese alebo o odhlásenie vozidla do iného okresu. V oboch prípadoch je potrebná prítomnosť súčasného a budúceho majiteľa vozidla.

Ak je jeden z nich neprítomný, je nutné predložiť úradne overené splnomocnenie od neprítomnej osoby. Vlastník motorového vozidla musí oznámiť orgánu Policajného zboru prevod vlastníctva automobilu na nového majiteľa do 30 dní od predaja vozidla (zákon o cestnej premávke, § 116 ods. 3). V praxi to znamená, že od predaja, je potrebné odhlásiť auto z evidencie do 30 dní.

Odhlásenie auta do iného okresu

Ak majú pôvodný a nový vlastník vozidla bydlisko v iných okresoch, ide o odhlásenie vozidla do iného okresu. Pri odhlasovaní vozidla je potrebná prítomnosť oboch vlastníkov – bývalého aj súčasného. Pôvodný vlastník vozidla musí predložiť tieto dokumenty:

 • Platný doklad totožnosti.
 • Originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (ak je vlastníkom vozidla právnická osoba).
 • Osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I.
 • Doklad o PZP, ktorý predloží nový držiteľ vozidla.
 • Pokiaľ o odhlásenie žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je povinnosťou držiteľa predložiť úradne overený súhlas vlastníka alebo úradné rozhodnutie.

Pri zmene vlastníctva alebo pri absencii niektorého z účastníkov je potrebné doložiť dodatočné doklady:

 • Doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s úradne overeným podpisom nového majiteľa vozidla.
 • Písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom nového majiteľa predložené pôvodným majiteľom alebo v prípade neprítomnosti pôvodného držiteľa vozidla predložiť novému majiteľovi.

Po novom nie je povinnosťou pôvodného majiteľa vypĺňať žiadosť o odhlásenie auta. Od 1.8.2019 sa pri odhlasovaní a prihlasovaní vozidiel na dopravnom inšpektoráte nepodávajú vyplnené písomné žiadosti o zmene evidencie vozidla, stačí o tento úkon požiadať pracovníka dopravného inšpektorátu priamo na mieste.

Písomné splnomocnenie nového majiteľa alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu nemáte povinnosť predložiť v prípade, že:

 1. Je budúci držiteľ vozidla osobne prítomný pri odhlasovaní vozidla.
 2. Sa vozidlo prevádza na príbuzného alebo blízku osobu (rodič, potomok, manželka, manžel).
 3. Budúci majiteľ zaslal na príslušný orgán Policajného zboru splnomocnenie cez elektronickú poštu.
Splnomocnenie na odhlásenie auta.
Písomné splnomocnenie je dôležité, ak odhlásenie auta prebieha bez jedného z účastníkov.

Pôvodný majiteľ nie je povinný platiť žiadne poplatky pri odhlasovaní auta, správny poplatok sa platí až pri prihlásení vozidla do nového okresu a uhrádza ho nový majiteľ.

Na vozidle tiež ostávajú tabuľky s evidenčným číslom, vymenia sa až pri prihlásení vozidla. V zákone o cestnej premávke je od 1.12.2019 ďalšia dôležitá zmena.

Odhlásenie auta nevyžaduje kontrolu (zhoda VIN čísla v dokladoch vozidla a na vozidle), táto obhliadka sa vykonáva až pri prihlásení vozidla.

Odhlásenie auta v rámci jedného okresu

Ak má pôvodný a budúci majiteľ vozidla trvalé bydlisko alebo sídlo firmy (pokiaľ ide o právnickú osobu) v jednom okrese, zmena vlastníka sa môže uskutočniť dvomi spôsobmi:

 1. Žiadosť o priamy prevod držby a vlastníctva vozidla z pôvodného na nového vlastníka vozidla.
 2. Odhlásením vozidla pôvodným majiteľom a následným prihlásením vozidla novým majiteľom.

Priamy prevod držby a vlastníctva šetrí hlavne čas kupujúceho, keďže pri odhlásení musí byť fyzicky prítomný. V prípade priameho prevodu držby a vlastníctva je možné vozidlo odhlásiť pôvodným vlastníkom a prihlásiť novým vlastníkom v ten istý deň. Tým pádom kupujúci nemusí chodiť na dopravný inšpektorát dva razy.

Tu je však potrebné vykonať aj kontrolu motorového vozidla (zhoda VIN čísla na dokladoch od auta a na aute). Predávajúci neplatí ani pri tejto forme odhlásenia žiadne poplatky, správny poplatok platí iba kupujúci, ktorý v ten deň automobil prihlasuje.

Pokiaľ sa rozhodnete pre prepis vozidla v dvoch samostatných krokoch, odhlásenie vozidla v rovnakom okrese sa vykonáva takisto, ako odhlásenie vozidla do iného okresu. Na orgán Policajného zboru je potrebné priniesť rovnaké doklady, opäť musí byť prítomný aj kupujúci aj predávajúci. Pri odhlásení auta v rámci jedného okresu nie je nutné meniť tabuľky s evidenčným číslom.

Odhlásenie vozidla do zahraničia

Ak predávate vozidlo do zahraničia, je potrebné odhlásiť vozidlo na dopravnom inšpektoráte na Slovensku, kde si môžete vybrať z dvoch možností:

 1. Odhlásenie evidovaného vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a osvedčenia o evidencii časť I. Pri tejto možnosti odhlásenia je správny poplatok 33€ za každú tabuľku s evidenčným číslom, poplatok zahŕňa aj osvedčenie o evidencii časť I a II.
 2. Odhlásenie evidovaného vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a osvedčenie o evidencii časť I. V tomto prípade je správny poplatok 12€ za vydanie nových dokladov- osvedčenie o evidencii I a II.

Ak chcete požiadať o urýchlené vydanie osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní, zaplatíte poplatok vo výške 30€.

Aké dokumenty potrebujete?

 • Osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané.
 • Tabuľky s evidenčným číslom; ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare Policajného zboru.
 • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. V prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie.
 • Potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia “spôsobilé” alebo “dočasne spôsobilé” – nie starší ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla čitateľné a bezpečne určiteľné.

V prípade, že sa vy sťahujete do cudziny a beriete si vozidlo so sebou, čiže sa držiteľ vozidla nemení, nie je potrebné doručiť odborný posudok o kontrole originality vozidla. Posudok tiež nemusíte mať, ak sa jedná o neevidované vozidlo (nové vozidlo kúpené priamo od výrobcu alebo od autorizovaného predajcu). V tomto prípade sa podľa § 119 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke porovnanie čísla v dokladoch a na vozidle vykonáva priamo na dopravnom inšpektoráte.

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie

Keď vozidlo nepoužívate, môžete ho kedykoľvek dočasne vyradiť z evidencie. Ušetríte na poplatkoch za STK a EK.

V akých situáciách je táto možnosť nutnosťou? Napríklad pri odcudzení vozidla, havárii, poškodenia v dôsledku živelnej udalosti alebo požiaru na vozidle. Môžete vozidlo vyradiť aj v prípade prirodzeného opotrebovania alebo z rozhodnutia polície.

Ako automobil dočasne vyradiť a čo robiť po uplynutí doby vyradenia z evidencie?

Od 1.12.2019 je o dočasné odhlásenie auta podľa zákona č. 393/2019 Z. z. možné požiadať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Budete potrebovať tieto doklady:

 • Platný doklad totožnosti.
 • Originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (ak je držiteľom vozidla podnikateľ).
 • Osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané.
 • Splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný.

Dočasné vyradenie je spoplatnené nasledovne:

V lehote Suma
do jedného roka 5€
od jedného do dvoch rokov 20€
od dvoch do štyroch rokov 35€
od štyroch do šiestich rokov 70€
od šiestich do desiatich rokov 170€
nad desať rokov 350€

Vozidlo sa z evidencie dá vyradiť najviac na 20 rokov. Vyradenie vozidla môžete aj predĺžiť, v tomto prípade sa správny poplatok nevyberá podľa predchádzajúcich bodov, ale od dátumu prvého vyradenia z evidencie. Počas celej doby, kedy je vozidlo dočasne vyradené, nesmie byť použité na cestnej premávkenesmie byť ani zničené.

Ak chcete vozidlo znovu zaradiť do evidencie pred ukončením lehoty dočasného vyradenia, tento úkon je spoplatnený správnym poplatkom 5 eur. V tejto sume je zahrnuté aj opätovné vydanie dokladov a tabuliek s evidenčným číslom.

Ak automobil zaraďujete do premávky po uplynutí doby vyradenia, je potrebné, aby ste sa dostavili na dopravný inšpektorát do 15 dní. Keď vozidlo znovu uvádzate do evidencie, nie je potrebné predložiť doklad o technickej a emisnej kontrole, ale je povinné vykonať tieto kontroly do 7 dní, pokiaľ ich platnosť počas doby používania vypršala.

Trvalé vyradenie vozidla z evidencie

Ak vlastníte staré vozidlo a už je ďalej nepoužiteľné, je potrebné ho natrvalo vyradiť z evidencie. Postup pri vyraďovaní závisí od kategórie od stavu vozidla. Vyradenie sa vykonáva na základe žiadosti majiteľa vozidla na orgáne Policajného zboru. Od 1.8.2019 sa žiadosť písomne nepodáva, rovnako ako pri iných úkonoch v zmene evidencie vozidla.

Odhlásenie auta natrvalo.
Vozidlo, ktoré je naďalej nepoužiteľné, je potrebné vyradiť z evidencie natrvalo.

Vyradenie vozidla kategórie M1, N1, L2

Od 1.2 2017 sa pri vyradení vozidiel týchto kategórii nevyberá žiadny správny poplatok.

S platnosťou od 20.5.2018 môže orgán Policajného zboru vyradiť starý automobil, ktorý bol vydaný spracovateľovi starých vozidiel, pokiaľ obdržal potvrdenie o prevzatí vozidla na spracovanie a potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel. Pokiaľ boli splnené tieto podmienky, nemusíte na dopravnom inšpektoráte žiadať o trvalé vyradenie vozidla z evidencie.

Ak nemáte splnené vyššie uvedené podmienky, je potrebné, aby ste požiadali o trvalé vyradenie vozidla – odhlásenie auta – na dopravnom inšpektoráte, kde je Váš automobil evidovaný. Na tento úkon si musíte priniesť:

 • Platný doklad totožnosti.
 • Živnostenský list alebo originál výpisu z obchodného registra, ak je majiteľ vozidla podnikateľ.
 • Splnomocnenie s úradne overeným podpisom, ak nie je prítomný vlastník vozidla.
 • Potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom vozidla, alebo osobou, ktorá prevádzkuje zber vozidiel na Slovensku alebo v inom štáte (ak ide o potvrdenie vydané v inej cudzej krajine okrem Českej republiky, je potrebné predložiť aj úradne overený preklad dokumentu do slovenčiny).
 • Tabuľky s evidenčným číslom, osvedčenie o evidencii časť I a II odovzdáte pri spracovaní vozidla spracovateľovi.

Vyradenie vozidla z evidencie ostatných kategórii môže vykonať ktorýkoľvek dopravný inšpektorát. Pri vyradení týchto typov vozidiel musíte predložiť:

 • Osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I (ak bolo vydané).
 • Tabuľky s evidenčným číslom, ak bola TEČ stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ.
 • Splnomocnenie, ak je majiteľ vozidla neprítomný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
 • Správny poplatok vo výške 5€.

Pokiaľ ste sa rozhodli kúpiť nové, no už používané vozidlo, vždy Vám odporúčame ho vopred overiť. Overenie vozidla je možné spraviť jednoducho na základe VIN čísla alebo ŠPZ auta!

dovoz auta zo zahraničia, kúpa auta, americké auto, európske auto
Predchadzajúci článok
Ďalší článok

Partneri