Načítavám

Type to search

Prepis auta

admin 16. marca 2018

Hľadáte návod ako prepísať kúpené vozidlo z jedného okresu do druhého? Čo potrebujete na prepis auta a bez akých dokumentov sa nezaobídete? Ako ušetriť peniaze pri prepise vozidla? To všetko Vám ponúka nasledujúci článok.

Prepis auta
Pred zakúpením je dôležité overiť vozidlo napr. či nebolo búrané, pred stočením kilometrov alebo pred skrytými závadami.

Pri kúpe jazdeného vozidla na Slovensku je nový majiteľ povinný prihlásiť automobil na dopravnom inšpektoráte v meste jeho trvalého pobytu. Nezabudnite si toto vozidlo najskôr overiť. Nadobudnuté vozidlo musíte prihlásiť do 30 dní odo dňa vykonania prevodu držby. Ak túto lehotu kupujúci nestihne, bude musieť pri prihlásení vozidla priložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla.

Pri právnickej osobe musí byť vozidlo prihlásené do okresu, v ktorom má spoločnosť adresu.  Každá spoločnosť pri registrácii automobilu musí byť zapísaná v obchodnom registri.

Nesmiete zabudnúť na povinné poistenie automobilu. Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. Sa pôvodné poistenie vozidla stáva neplatným v okamihu zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. Pri prevodoch držby vozidiel má nový majiteľ povinnosť uzavrieť nové povinné poistenie, na ktoré sa držba motorového vozidla previedla. Vlastník vozidla je povinný preukázať pri prepise vozidla platné potvrdenie o poistnej zodpovednosti alebo predbežnej poistenej zodpovednosti.

Ako prvé je dôležité, aby pôvodný majiteľ vozidlo odhlásil z evidencie jeho okresu do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. Postup prepisu závisí aj od toho, či tento úkon robíte osobne alebo elektronicky a či prepisujete vozidlo v rovnakom okrese alebo z iného okresu.

Odhlásenie motorového vozidla je bez poplatku. Poplatkom sa vzťahuje až na prihlásenie motorového vozidla do evidencie. Inými slovami, predávajúci neplatí žiadne poplatky v súvislosti s predajom a odhlásením motorového vozidla, táto povinnosť pripadá kupujúcemu pri prihlásení vozidla.

Prepis auta v okrese

Pri prepise vozidla v okrese musia byť prítomní držiteľ aj kupujúci, teda pôvodný aj nový majiteľ aj s dokladmi totožnosti. V prípade absencie je potrebné mať podpísané úradne overené splnomocnenie od splnomocniteľa (neprítomnej osoby). Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, ani žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel. Po novom stačí ak predložíte potrebné doklady a príslušný pracovník na dopravnom inšpektoráte za vás vyplní žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie. Po predložení všetkých dokumentov vám bude vypočítaný správny poplatok  na základe výkonu motora a veku vášho vozidla.

Po zaplatení správneho poplatku dostanete doklad o zaplatení, ktorý následne odovzdáte zamestnancovi dopravného inšpektorátu. Po vykonaní všetkých týchto úkonov dostanete nové osvedčenie o evidencii časť II a príslušné poznávacie značky s novým číslom. Osvedčenie o evidencii časť I vám bude bezplatne dodatočne zaslané poštou do 30dní.

Pri zmene vlastníka vozidla v okrese je držiteľ povinný predložiť nasledujúce doklady

 • Osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydaná.
 • Ak je držiteľom vozidla právnická osoba, je potrebný originálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.
 • Nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Ak kupujúci vozidla nie je osobne prítomný na orgáne Policajného zboru, tak je pôvodný držiteľ pri oznámení zmeny držby vozidla povinný predložiť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
 • Správny poplatokpodľa výkonu a veku vozidla.
 • Platný doklad totožnosti.

Prepis auta mimo okresu

Prepis auta medzi dvoma okresmi nastáva vo viacerých prípadoch. Napríklad pri zmene držiteľa vozidla (pri predaji a kúpe, darovaní, atď.) alebo pri zmene trvalého pobytu. V prípade prepisu auta do iného okresu je potrebné zmeniť doklady k vozidlu, preto rovnako je nutné vozidlo z pôvodného okresu pôvodným majiteľom odhlásiť a prihlásiť v novom okrese novým majiteľom alebo rovnakým majiteľom odhlásiť v starom okrese a prihlásiť v novom okrese.

Od 1.1.2016 pri prepise vozidla mimo okresu musia byť tiež prítomní držiteľ aj kupujúci, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti. V prípade neprítomnosti kupujúceho je potrebné mať podpísané úradne overené splnomocnenie od splnomocniteľa.

Pri prepise vozidla v okrese demontujete poznávacie tabuľky s evidenčným číslom vozidla, tie následne odovzdáte osobe zodpovednej za prevzatie starých poznávacích značiek. Od 1.12.2019 už nie je podľa zákona č. 393/2019 Z.z. potrebné pristaviť vozidlo ku technickej kontrole.

Pri zmene vlastníka vozidla mimo okresu je kupujúci povinný predložiť nasledujúce doklady

 • Osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Pôvodné tabuľky s evidenčným číslom.
 • Čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydaná.
 • Ak je držiteľom vozidla právnická osoba, je potrebný originálny výpis z obchodného registra aleboživnostenský list.
 • Platné potvrdenie o poistení zodpovednostiza škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
 • Splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.
 • Ak vozidlo nebolo prihlásené do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla, nie starší ako 15 dní s výsledkom “spôsobilé” (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle). Ak vozidlo nebude prihlásené ani do 60 dní,polícia zaeviduje tabuľky s evidenčným číslom vozidla a osvedčenia o evidencii ako odcudzené.
 • Správny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie + 33€ za štandardné 2 ks plechových TEČ poznávacích značiek, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50€; pri presťahovaní držiteľa sa správny poplatok za prevod držby neplatí; platí sa len poplatok 33 € za 2 ks TEČ alebo 16,50 za 1 ks TEČ.
 • Platný doklad totožnosti.
Prepis auta
Prepis auta z iného okresu zahŕňa aj výmenu poznávacích značiek.

Ako ušetriť pri prepise vozidla?

Na správnych poplatkoch môžete ušetriť nemalý peniaz. Cena prepisu auta pri prihlásení vozidla cez internet sa môže znížiť až o 50 percent. Podmienkou je však elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostným osobným kódom a kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pre využitie tejto zľavy je potrebné sa prihlásiť pomocou elektronického občianskeho preukazu na webovú stránku verejnej správy. Je však nevyhnutné, aby prvé prihlásenie vozidla do evidencie vykonal len predajca vozidiel, ktorý je registrovaný v Národnej evidencii vozidiel.

Poplatok za zápis vozidla do evidencie sa znižuje:

 • Fyzickej osobe s preukazom zdravotne ťažko postihnutý alebo ak ide o vozidlo upravené na prepravu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o 50%, najviac však do 100 eur.
 • Držiteľovi hybridného motorového vozidla, hybridného elektrického vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) a motorového vozidla na vodíkový pohon o 50%, najviac však do 33 eur.
 • Pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla držiteľovi alebo vlastníkovi motorového vozidla poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o 100%.

Pozrite si reportáž o  prihlasovaní vozidiel do evidencie v inom okrese.

Pred kúpou si však nezabudnite vozidlo overiť! Na overenie vozidla Vám stačí len ŠPZ alebo VIN číslo vozidla.

krádež auta, postup pri krádeži auta, zlodej, vlámanie, odcudzenie vozidla, zlodej áut
Predchadzajúci článok
Ďalší článok

Partneri