Načítavám

Type to search

Neviete, čo zahŕňa darovanie auta? Získali ste vozidlo dedením? Na čo nesmiete zabudnúť pri darovaní auta z firmy? Darovanie automobilu nie je jednoduchá záležitosť. Ak máte záujem dozvedieť sa viac, prečítajte si nasledujúci článok.

Darovanie automobilu znie veľmi jednoducho, ale vyžaduje mnohé právne úkony. Ak chcete darovať vozidlo, musíte ho najskôr vlastniť a následne previesť vlastnícke právo na príjemcu. Proces prevodu vlastníckeho práva môže trvať aj niekoľko dní.

Základným pravidlom pri darovaní je spísanie darovacej zmluvy. Povinnosť uzatvoriť písomnú darovaciu zmluvu vzniká podľa Občianskeho zákonníka zmluvným stranám v prípade, že nepríde k odovzdaniu a darovaniu veci pri darovaní. Vo všeobecnosti sa však odporúča takúto zmluvu uzavrieť písomne. Hlavne za účelom zabezpečenia väčšej právnej istoty pri darovaní. Náležitosti darovacej zmluvy sú upravené v Občianskom zákonníku v § 628 až § 630.

Darovacia zmluva na vozidlo sa uzatvára za účelom bezplatného prevodu vlastníckeho práva na príjemcu. Na základe tejto zmluvy darca bezplatne prenecháva, alebo sa zaväzuje prenechať obdarovanému predmet darovania. Obdarovaný podpísaním darovacej zmluvy tento predmet prijíma, avšak môže ho aj odmietnuť.

Pri dohode o darovaní automobilu musí byť zmluva podpísaná písomne a je platná od okamihu prevodu daru a prevodu vlastníckeho práva na príjemcu. Ak sú splnené tieto podmienky, neexistuje žiadna povinnosť podpísať dohodu o darovaní vozidla vo forme notárskej zápisnice.

darček, darovacia zmluva, darovanie vozidla, podpísanie darovacej zmluvy
V prípade, že o darovanie vozidla nestojíte, môžete ho odmietnuť.

Darovanie automobilu znie veľmi jednoducho, ale vyžaduje mnohé právne úkony. Ak chcete darovať vozidlo, musíte ho najskôr vlastniť a následne previesť vlastnícke právo na príjemcu. Proces prevodu vlastníckeho práva môže trvať aj niekoľko dní.

Základným pravidlom pri darovaní je spísanie darovacej zmluvy. Povinnosť uzatvoriť písomnú darovaciu zmluvu vzniká podľa Občianskeho zákonníka zmluvným stranám v prípade, že nepríde k odovzdaniu a darovaniu veci pri darovaní. Vo všeobecnosti sa však odporúča takúto zmluvu uzavrieť písomne. Hlavne za účelom zabezpečenia väčšej právnej istoty pri darovaní. Náležitosti darovacej zmluvy sú upravené v Občianskom zákonníku v § 628 až § 630.

Darovacia zmluva na vozidlo sa uzatvára za účelom bezplatného prevodu vlastníckeho práva na príjemcu. Na základe tejto zmluvy darca bezplatne prenecháva, alebo sa zaväzuje prenechať obdarovanému predmet darovania. Obdarovaný podpísaním darovacej zmluvy tento predmet prijíma, avšak môže ho aj odmietnuť.

Pri dohode o darovaní automobilu musí byť zmluva podpísaná písomne a je platná od okamihu prevodu daru a prevodu vlastníckeho práva na príjemcu. Ak sú splnené tieto podmienky, neexistuje žiadna povinnosť podpísať dohodu o darovaní vozidla vo forme notárskej zápisnice.

podpisovanie, darovacia zmluva, darovanie vozidla, kancelária, ľudia podpisujúci zmluvu
Pri podpisovaní darovacej zmluvy si poriadne prečítajte podmienky vrátenia daru.

Správna darovacia zmluva musí obsahovať:

  1. Bezodplatnosť– darca prenecháva obdarovanému vlastníctvo automobilu bez nároku na odmenu alebo protislužbu.
  2. Dobrovoľnosť – obe zmluvné strany vstupujú do darovacieho vzťahu z vlastnej vôle, bez akéhokoľvek donútenia.
  3. Vymedzenie predmetu darovania – v darovacej zmluve musí byť predmet darovania vymedzený konkrétne a jednoznačne tak, aby ho nebolo možné zameniť. Ďalej musia byť uvedené špecifikácie vozidla ako továrenská značka a typ vozidla, farba, VIN číslo, číslo motora, druh paliva, rok výroby, číslo technického preukazu a evidenčné číslo vozidla.
  4. Označenie zmluvných strán – v zmluve musí byť jasne uvedené údaje, kto je darca vozidla a kto je obdarovaný.

V zmluve o darovaní môžu byť uvedené aj ďalšie náležitosti. Podmienky vrátenia daru, ktoré vymedzujú situácie, v prípade ktorých obdarovaný môže alebo je povinný vrátiť dar naspäť darcovi. Ďalej sú to náležitosti odovzdania daru ako napr. v stanovenom čase a mieste. Táto podmienka sa uvádza v špecifických prípadoch. Pri darovacej zmluve na auto ide o hnuteľný majetok a vo väčšine prípadov sa obdarovaný stáva vlastníkom daru jeho priamym odovzdaním.

Darca sa môže domáhať vrátenia daru od darovaného vtedy, ak sa obdarovaný správa voči darcovi a jeho rodine tak, že porušuje dobré mravy. Pri uzatváraní darovacej zmluvy sa zmluvné strany môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, na základe ktorých sa darca môže domáhať vrátenia daru.

Darovacia zmluva, podľa ktorej má k darovaniu vozidla dôjsť až po smrti darcu, porušuje ustanovenia Občianskeho zákonníka o dedení, a tým pádom je neplatná!

darček, červené auto, mašľa, dedenie, darovanie vozidla, nový majiteľ
Pri darovaní vozidla, všetky povinnosti a problémy spadajú na nového vlastníka.

Formálne náležitosti pri prihlásení darovaného vozidla

Po darovaní vozidla je potrebné vykonať právne úkony na dopravnom inšpektoráte a to uskutočniť prepis vozidla, ak ide o zmenu držiteľa v rámci jedného okresu. V prípade, ak ide príjemcu z iného okresu, je potrebné najskôr vykonať odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese, ktoré  musí vykonať pôvodný držiteľ vozidla. Nový držiteľ musí do 30 dní od prevodu držby vykonať prihlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Dôležitým bodom pri darovaní vozidla je určenie hodnoty automobilu. Zákon o dani z dedičstva a darovania upravuje zdanenie kupujúceho z dôvodu prijatého daru a teda je potrebné zaplatiť daň.

Existuje skupina subjektov, ktorí sú oslobodení od daňovej povinnosti, ako napr. manžel, deti, vnúčatá, rodičia, starí rodičia, nevlastný syn, súrodenci, nevlastný otec alebo nevlastná matka.

darček, darovacia zmluva, darovanie vozidla, podpísanie darovacej zmluvy, ľudia s kľúčom, nový majiteľ, kúpa auta
Spoločnosti pri darovaní auta musia zaplatiť daň!

Nadobudnutie auta dedením

Dedičské konanie začína doručením upovedomenia o dedičskom práve. Toto upovedomenie možno doručiť buď do vlastných rúk alebo ústne priamo na pojednávaní. Príslušný notár je povinný vykonať všetky právne úkonyzhromaždiť potrebné dokumenty pri dedičskom konaní. Notára poveruje súd podľa rozvrhu práce, dediči si ho nemôžu zvoliť sami. Následne sa o priebeh dedičského konania nemusia zaujímať, všetky ďalšie informácie a priebeh dedičského konania zabezpečuje poverený notár.

V prípade, že je vozidlo nadobudnuté na základe osvedčenia o dedičskom konaní a dedič si chce v pôvodnom okrese prihlásiť vozidlo na svoju osobu, je povinný na dopravnom inšpektoráte do 30 dní preukázať svoju totožnosť a predložiť nasledujúce doklady:

  • osvedčenie o dedičskom konaní s vyznačenou právoplatnosťou,
  • osvedčenie o evidencii časť II (technický preukaz),
  • osvedčenie o evidencii časť I (OEV) ak boli vydané,
  • platné potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
  • správny poplatok: pri dedení je osoba oslobodená správneho poplatku

Ak ste zdedili auto, ktoré je prihlásené v inom okrese, najprv je potrebné odhlásiť vozidlo v pôvodnom okrese a následne prihlásiť v okrese nového vlastníka.

Vyradenie vozidla z účtovníctva darovaním

Darovanie vozidla sa na účely DPH považuje za dodanie tovaru za protihodnotu, teda na darovanie auta sa prihliada ako na predaj, ak pri kúpe auta bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítateľná. Ak spoločnosť s ručením obmedzeným(s.r.o.) pri kúpe auta odpočítala DPH, darovanie je pre ňu zdaniteľným obchodom a podlieha DPH.

DPH sa vypočíta zo základu dane, ktorým je v prípade darovania auta daňová zostatková cena na účely dane z príjmov t. j. vstupná cena. V prípade darovania nie je pre účely DPH rozhodujúce, či je príjemcom daru osoba, ktorá má k darcovi osobitný vzťah alebo je to cudzia osoba. Fyzická osoba teda nebude musieť platiť daň z tohto daru, nakoľko tento príjem nie je predmetom dane z príjmu.

Z hľadiska DPH bude treba podľa ustanovenia § 22 ods. 8 a 9 Zákona č. 222/2004 o DPH odviesť daň z pridanej hodnoty. Čiže treba zaplatiť DPH zo sumy, ktorá by sa použila, ak by sa toto auto predávalo nezávislej osobe.

Pozrite si  taktiež video právnej poradne, ktorá vám prezradí niečo bližšie ku darovacej zmluve.

hybrid, plugin hybrid, dobíjanie hybridu, elektrické vozidlá, hybridné vozidlo vs elektrické auto, rodinné auto, nabíjacia stanica
Tags:

Partneri